lady.gif (912 bytes)

welcome.to / LadyHelmsman

Sök på:Senoritasidan Hela Webben

[ Ladysidan ] Kappsegla ] Segeltorget ] Länkar ] [Annonser] [Gamla Forum] [Nytt Forum] [Wiki]

 

 

 

Senoritasidor: 

Hemsidan
Broschyr
Interiör
Klassregel
Senoritaforum

 

 

Detta är en inscannad kopia av den så vitt jag vet senast gällande klassregeln för Senorita. Den måste skrivas om för att följa Seglarförbundets mall för klassregler om den Senoritan skall bli en registrerad klass, men det är inget jättejobb.

SENORITA HELMSMAN ENTYPSREGEL

Antagna 1977-04-12, reviderade 1979-10-24

1

Allmänna klassbestämmelser

1.1

Senorita Helmsman är en entypsbåt, byggd av glasfiberarmerad polyester, här nedan kallad plast. Klassbestämmelserna avser att säkerställa båtens karaktär av entypsbåt.

1.2

För Senorita H gäller följande ritningar och specifikationer:

 

Linjeritning Nr HS:01

 

Segelritning Nr HS:02

 

Kölritning Nr HS:03

 

Däcksritning Nr HS:04

 

Konstruktionsritning Nr HS:05

 

Roderritning Nr HS:06

 

Inredning Nr HS:07

 

Laminatritning Nr HS:08

1.3

Alla plastdelar i skrov, däck, däcköverbyggnad och inredning skall tillverkas i formar, som uppfyller ritningar och specifikationer enligt punkt 1.2.

2

Tillverkningskontroll

2.1

Ansvaret för att dessa ritningar, specifikationer och klassbestämmelser hålles up-to-date åvilar styrelsen för Senoritaklubben i samarbete med LITO-marin.

2.2

LITO-marin är ansvarig för att såväl pluggar som formar och tillverkade båtar överensstämmer med ritningar och specifikationer enl. punkt 1.2.

3

Viktkontroll

3.1

Båtens vikt skall vara minst 2500 kg varav barlastkölen med 1200 +/- 25 kg. Vikten avser färdig båt i standardutförande med inombordsmotor alt. utombordsmotor men utan mast, stående och löpande rigg, rundhult, segel, madrasser och utrustning.

3.2

För båtar producerade av LITO-marin eller annan av LITO-marin licensierad tillverkare behöver som regel inget viktcertifikat företes.

3.3

Under kappsegling får inga invändiga eller utvändiga vikter placerade lägre än salongsdurken medföras ombord. Undantagna från denna regel är endast sådan proviant och drycker, som avses att konsumeras under seglingen. Vikter placerade högre än durkplanet får obegränsat medföras ombord. Med vikt avses icke installation eller utrustning, som har naturligt samband med båtens användning.

4

Motor

4.1

Motorval är helt fritt. Utombordsmotor skall medföras under kappsegling.

5

Barlastköl

5.1

Kölen skall vara av bly och gjuten i form tillverkad av LITO-marin godkänd kölplugg. Vikten skall vara 1200 +1 25 kg. Kölvikten skall från tillverkare vara stansad in i kölen på styrbordssidan i överkant.

6

Inredning

6.1

Inredningsdetaljer, som enligt ritning och specifikation skall utföras i plast, måste utföras i form tillverkad från LITO-marin godkänd plugg och anbringas enligt ritning. I övrigt är inredningen fri.

6.2

Plywoodskotten vid stationerna 7,5, 8 och 12 måste vara dimensionerade enligt ritning.

7

Sittbrunn

7.1

Sittbrunnen skall vara självlänsande med dimensioner enligt ritning punkt 1.2. I övrigt är inredningen i sittbrunnen fri.

8

Roder

8.1

Roder och hjärtstock skall utföras enligt roderritning nr HS:06.

9

Mast, bom, rigg

9.1

Masten skall vara tillverkad av lättmetall och överensstämma med mast och segelritning nr HS:02

9.2

Masten får inte vara vridbar och skall stå på däck.

9.3

Riggen skall vara utförd enligt segelritningen och angivna diametrar för vant och stag är minimimått. Spridares imått är minimimått. I övrigt gäller toleranser på +/- 25 mm.

9.4

Förtriangelns höjd skall överensstämma med mastritning nr HS:02. Max 9160 mm från underkant mast.

9.5

Förtriangelns bas mätt från punkt, där centrumlinjen av förstaget skär däcket och till mastens förkant, mätt horisontellt, skall vara max 3100 mm.

9.6

Senorita H skall ha bom av lättmetall med ytterdimensionerna 110-120 x 80-85 mm med Slab reef.????? Bommen skall vara försedd med ett målat band placerat med sin innerkant högst 3100 mm akter om akterkant mast.

9.7

Mastlikets längd anges av målade band på masten. Det nedre skall ha sin överkant minst 770 mm över underkant mast och det övre bandet sin underkant högst 11370 mm över underkant mast, i båda fallen längs mastens centrumlinje i normalläge.

9.8

Mastens totala vikt inkl stående och löpande rigg får inte vara mindre än 45 kg.

9.9

Bommens totala längd får inte överstiga 3300 mm mätt från akterkant mast.

9.10

Akterkant mast är mastprofilens aktersta linje oberäknat lokala utskärningar eller inbuktningar vid mastliket eller förlängningen av denna linje.

9.11

Spinnakerbommens längd skall vara högst 3100 mm. Bommens längd mäts med bommen anbragt i sitt fäste på masten, från förkant mast i centerlinjeplanet till bommens yttersta ända. Bommen skall vid mätningstillfället hänga horisontellt i båtens centrumlinje.

9.12

Samtliga mätband skall vara målade i kontrasterande färg och med en bredd av minst 20 mm.

10

Allmänna seglingsbestämmelser

10.1

IYRU:s Segelmätningsbestämmelser gäller där inte annat angives.

10.2

Storsegel skall under kappsegling på båda sidorna vara märkta med båtens registreringsnummer och klassmärke.

10.3

Vid måttagning på segel skall segelduken vara torr.

10.4 

Antal segel är begränsat till 1 st. storsegel, 1 st. max genua, 1 st. genua 2. 1 st. kryssfock samt 1 st. spinnaker. Utöver kryssfocken är mindre försegel än kryssfocken tillåtet. Mer än ett var varje segel får samtidigt ej vara inmätt.

10.5

På segelritningen angivna dukvikter är minimivikter.

11

Storsegel

11.1

Storsegel får inte sträckas utanför begränsningsbanden på mast eller bom.

11.2

Mastlikets längd (P) anges av två målade band. Det nedre skall ha sin överkant minst 770 mm över däck och det övre bandet i sin underkant högst 11370 mm över däck, i båda fallen längs mastens centrumlinje i normalläge.

11.3

Akterlikets längd får inte överstiga 11040 mm och mätes längs kordan från skäddans främre hörn till skothornets undre aktre punkt.

11.4

Storseglets bredd mätes mellan en punkt på halva mastliket respektive en punkt på akterliket. Dessa två punkter erhålles genom att vika seglet så att fallhornets överkant faller på halshornets främre nedre hörn. (Dvs. skärningspunkten mellan bom och mastlik) Längden på det bildade vecket inkl tågvirke får ej överstiga 202 mm.?????

11.5

Storseglet får ha höst 4 lattor, vilka delar akterliket i ungefär 5 lika delar. Nedersta lattan får vara högst 636 mm lång och underliggande lattor får vara högst 848 mm långa.

11.6

Toppskäddans bredd mätt vinkelrätt mot dess framkant utan lik får vara högst 120 mm.

12

Kryssförsegel.

12.1

Perpendikelmåttet (LP) för största kryssförseglet får vara högst 5000 mm. Måttet är det minsta måttet från skärningspunkten mellan akter och underlik (skothornet) till förlikets förkant.

12.2

För förseglen gäller följande maximått (mätt i mm):

 

Försegel     Förlik   LP

 

Genua 1     9300   5000

 

Genua 2     9300   3900

 

Kryssfock  9300   2650

12.3

Skärningspunkterna för varje lik gäller som mätpunkter. Förliket sträckes så mycket att seglet blir slätt, dock med max 5 kg dragkraft.

12.4

Förstagsprofil är inte tillåtet.

12.5

Kryssförsegel skall skotas direkt på skotskenor enligt däcksritning.

12.6

Tre lattor är tillåtet i kryssfocken. Den översta får vara genomgående, de övriga två max 400 mm.

13

Spinnaker

13.1

Spinnaker skall vara symmetrisk i förhållande till den vertikala centrumlinjen.

13.2

Liklängderna (SL) får vara högst 8750 mm. Liket sträckes med max 3 kg dragkraft.

13.3

Spinnakerns största bredd mätes från 1/2 SL och får ej överstiga 7150 mm. Underlikets längd (SF) får ej överstiga 6450 mm.

13.4

Spinnakern mäts dubbelvikt med båda liken täckande varandra.

14

Kontroll vid kappseglingar

14.1

I samband med kappseglingar får inbjudande sällskap avgöra vilken kontrollmätning som skall göras. Sådan kontroll skall göras enligt dessa klassbestämmelser. Kontroll efter seglingen (seglingarna) får endast göras om det anges i inbjudan och startprogram att detta kan förekomma. Efter mätningsprotest skall anges vilken paragraf i dessa klassbestämmelser som protesten avser.

15

Ändring av Senorita Helmsman entypsregel

15.1

Förslag till ändring kan göras vid Senorita Helmsmanklubbens årsmöte eller vid extra möte, som utlyses på årsmötet, varvid 2/3 majoritet erfordras för ändring av regeln. Innan ändring av regeln göres skall båtens konstruktör beredas tillfälle att yttra sig.

 


Skapad av Gunnar Frank - senast uppdaterad den 06 december 2006